HEALTH
AGING
RETIREMENT
THAILAND

โครงการสำรวจด้านสุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย (Health, Aging, and Retirement in Thailand: HART) เป็นโครงการภายใต้ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานข้อมูลการสูงอายุของประชากรผู้สูงอายุไทย ในลักษณะการเก็บตัวอย่างซ้ำทุก ๆ 2 ปี เพื่อนำมาจัดทำเป็นรายงานสถานการณ์สูงอายุในประเทศไทย และเผยแพร่ฐานข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้ที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์